روش جديد طراحي پنجره با توجه به مصرف انرژي

پنجره جدید دو سه جداره, ساخت تولید پنجره دوجداره استاندارد, مقاله الگوریتم ساخت پنجره های ساختمان, طراحی ساختمان با اصول استاندارد مصرف انرژی

فروش در پنجره دو جداره کرج
پنجره جدید دو سه جداره, ساخت تولید پنجره دوجداره استاندارد, مقاله الگوریتم ساخت پنجره های ساختمان, طراحی ساختمان با اصول استاندارد مصرف انرژی

مقاله روش جديد طراحي پنجره با توجه به مصرف انرژي

يكي از جدارهاي خارجي كه تا ٔثير زيادي در مصرف انرژي و همچنين آسايش حرارتي دارد، پنجره است . بنابراين برآورد ميزان انتقـال حرارت از طريق پنجرهها اهميت دارد . با توجه به اين كه محاسبه ميزان انتقال حرارت از پنجره ها كاري مشكل بوده و به شـبيه سـازي كـامپيوتري نياز دارد، در دست داشتن روابط سادهاي براي برآورد و مقايسه انواع پنجره ضروري است. يدر ا ن تحقيق با استفاده از شبيه سازي كامپيوتري رابطه جديد ي براي محاسبه ميزان انتقال حرارت از پنجره دو جداره ارائه شده است. با استفاده از اين رابطة پارامترهاي را پنجره ميتوان طوري تعيـي ن و طراحي كرد كه كمترين انتقال حرارت از پنجره حاصل شود. همچنين براي مقايسه انواع مختلف پنجـره دو جـداره (بـا سـايبان و بـدون سـايبان) ضريب ي به نام ضريب تا ٔثير معرفی شده است. نتايج نشان ميدهند كه با كاهش اين ضريب ، مقدار حرارت عبوري از پنجره كـاهش مـي يابـد. ايـن ضريب را ميتوان به عنوان معياري براي انتخاب پنجره بهينه به كار برد.

طراحی پنجره جدید

مصرف انرژي در كشور مـا بـه طـور قابـل ملاحظـه اي بـالاتر از استانداردهاي جهاني اسـت و مهمتـرين دليـل ،آن وضـعيت نامطلوب ساختمانها از ديـد مصـرف انـرژي اسـت . يكـي از جدارهاي خارجي كه تا ٔثير قابل توجهي بر مصرف انرژي و همچنين آسايش حرارتي دارد، پنجـره اسـت . در هـر خانـه، حدود يك سوم تلفـات حرارتـي كـل در زمسـتان از طريـق پنجرهها صورت ميگيرد. همچنين بيشتر نفـوذ هـوا از لبـه پنجره ها انجام ميشود. در بار برودتي تابستاني نيـز حـرارت خورشيدي دريافتي از پنجـره نقـش قابـل ملاحظـه اي دارد. تا ٔثير خالص پنجـره بـر موازنـه حرارتـي در سـاختمان بـه مشخصـات و جهـت پنجـره و همچنـين بـه وضـعيت تـابش خورشيد و آب و هوا بستگي دارد . جدارهاي نورگذر سـاختمان عملكـردي بسـيار پيچيـده دارند. در جدارهاي معمولي غيـر نورگـذر، انتقـال حـرارت فقط به صورت هدايت انجام ميشود و روابـط حـاكم شـكل سادهاي دارند. در جدارهاي نورگـذر انتقـا ل در اثـر تـابش بخش قابل توجهي از انتقال حرارت را بـه خـود اختصـاص ميدهـد. پيچيـدگي ايـن پديـده دلايـل متعـددي دارد. از يك سو ميزان انتقال حرارت با اختلاف توان چهـارم دمـاي سـطوح متناســب اسـت و از ســوي ديگـر، ميــزان انتقــال حرارت و نور مرئي براي فركانسهاي مختلف متفاوت بوده و به زاويه برخورد با سطح شيشه نيـز بسـتگي دارد. البتـه انـرژي تابشــي خورشــيد و زاويــه برخــورد در زمــان هــاي مختلف سال، روز و ساعت موردنظر متفاوت است. اين امـر موجب ميشود كه در نرم افزارهاي شبيه سازي از الگـوريتم پيچيدهاي براي تعيين ميزان انرژي تابشي عبوري از جدار نورگذر اسـتفاده شـود . بـا توجـه بـه مشـكلاتي كـه بـراي آزمايش و اندازه گيـري انتقـال حـرارت وجـود دارد، در دو دهه اخير سعي شده از برنامـه هـاي شـبيه سـازي مختلـف براي ارزيابي و مقايسـه عملكـرد سيسـتم هـاي سـاختماني استفاده شود


لینک دانلود مقالهمصرف انرژی ساختمان پنجره دو جداره

لینک دانلود

محقق

عبداسلام ابراهیم پور

  استاديار، دانشگاه آزاد اسلام ي واحد تبريز، گروه مكانيك، تبريز، ايران 

بهروز محمد کاری

 استاديار، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، بخش طراحي محيط و انرژي، تهران، ايران

بازدید : 3681 شنبه 30 آبان 1394 زمان : 3:0
مطالب مرتبط
یو پی وی سی کرج
آمار سایت
 • کل مطالب : 517
 • افراد آنلاین : 3
 • آی پی امروز : 123
 • آی پی دیروز : 124
 • بازدید امروز : 850
 • باردید دیروز : 649
 • گوگل امروز : 11
 • گوگل دیروز : 28
 • بازدید هفته : 850
 • بازدید ماه : 3,283
 • بازدید سال : 166,058
 • بازدید کلی : 2,787,773